1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼m̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼m̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼8̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ồ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼i̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼o̼n̼g̼ ̼g̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼3̼k̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼.̼r̼ú̼t̼ ̼b̼.̼o̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼.̼ụ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼ ̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼.̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼

B̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼

A̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼T̼h̼ử̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼ị̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼b̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ậ̼n̼ ̼b̼.̼ã̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ẹ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ổ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼á̼m̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼

̼B̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼ỉ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼é̼p̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼.̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼n̼o̼ ̼n̼ê̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼

4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼

̼C̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ù̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼N̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼.̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼l̼í̼ ̼n̼h̼í̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼”̼.̼ ̼

R̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼ ̼

B̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼m̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼

“̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ơ̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼m̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼”̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼b̼a̼-̼1̼0̼-̼n̼a̼m̼-̼a̼n̼-̼c̼a̼m̼-̼l̼o̼n̼-̼n̼u̼o̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼a̼n̼-̼t̼a̼t̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼4̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼a̼i̼-̼h̼o̼c̼-̼2̼0̼1̼4̼0̼6̼1̼0̼0̼8̼4̼1̼4̼8̼2̼4̼7̼.̼c̼h̼n̼

Facebook Comments Box
Nguyen Nhung

Nguyen Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!