B̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼i̼m̼

B̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼i̼m̼

G̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼d̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼.̼ ̼

 

Thích thú với lớp học làm MC của các bé mầm non

T̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼

̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼M̼â̼y̼ ̼M̼â̼y̼,̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼M̼â̼y̼ ̼M̼â̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ự̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼â̼y̼ ̼M̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼M̼â̼y̼ ̼M̼â̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ ̼u̼a̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼N̼D̼T̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼M̼â̼y̼ ̼M̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ò̼a̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

 

hình ảnh

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼â̼y̼ ̼M̼â̼y̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼M̼â̼y̼ ̼M̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ò̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ ̼ọ̼a̼ ̼n̼ ̼ạ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼â̼y̼ ̼M̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

Những đồ dùng nên CÓ trong balo đi học của bé mầm non - hdp.com.vn
̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

 

Bé mầm non bị anh cùng trường đấm đá liên tục vào bụng nhưng điều khiến ai  nấy bất bình chính là thái độ của người lớn

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼â̼y̼ ̼M̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼3̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ò̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼”̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼

V̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼.̼ó̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼m̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

hình ảnh
̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼1̼6̼3̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼.̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼“̼m̼ò̼ ̼k̼i̼m̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼b̼ể̼”̼.̼ ̼

V̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼ở̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼.̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼.̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼

R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼A̼D̼N̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼h̼â̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

hình ảnh
̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ý̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼1̼6̼3̼

̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼.̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

N̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼i̼n̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼3̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼

C̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼
hình ảnh
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼1̼6̼3̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!