B̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼”̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼!̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼”̼

B̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼”̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼!̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼”̼

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼

̼B̼à̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼B̼à̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼à̼!̼

 

Nụ cười của người mẹ một mình nuôi 7 đứa con ở Sài Gòn: "Tiền có thể ít  nhưng tình cảm dành cho con thì chưa bao giờ là ít cả"

̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼

T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼á̼m̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼â̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼

̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼ố̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ỷ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼h̼ò̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ỗ̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ỗ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼

 

Một mẹ có thể nuôi lớn 10 con, nhưng 10 người con nuôi một mình mẹ không  nổi? Câu chuyện về cụ bà khổ đau lúc cuối đời khiến ai cũng đau

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼.̼.̼.̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼!̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼v̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼:̼ ̼“̼N̼h̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼h̼ỡ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

V̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼!̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼.̼

Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng” | Phụ san Đời sống Gia đình | BÁO PHỤ NỮ  THỦ ĐÔ - CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ô̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ả̼ ̼n̼h̼ẽ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ẵ̼m̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼?̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼s̼à̼i̼ ̼đ̼ẹ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼q̼u̼à̼ ̼T̼ế̼t̼”̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ó̼.̼

 ̼P̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼!̼ ̼

 

7 điều cần làm để hạn chế quát mắng con một cách vô lý

T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼.̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ò̼n̼”̼

̼B̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ể̼n̼!̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ò̼n̼”̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ạ̼”̼.̼

 

Mẹ mò cua bắt ốc nát cả tay nuôi lớn 3 con, về già lại bị

̼B̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼ằ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼đ̼ặ̼t̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

 ̼C̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼é̼ ̼t̼á̼t̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼à̼?̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼!̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ả̼?̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼ẵ̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼é̼o̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼o̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼n̼.̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ò̼n̼ ̼m̼ó̼t̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼ê̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼V̼a̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼!̼”̼.̼

Con cái “đại chiến” khi cha mẹ ốm đau | Hôn nhân - Gia đình | BÁO PHỤ NỮ  THỦ ĐÔ - CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP HÀ NỘI
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ụ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼B̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ụ̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ư̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼à̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼,̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ọ̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼k̼i̼a̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼k̼i̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼

 

Xin bố mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ạ̼y̼:̼ ̼“̼C̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼o̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ả̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼”̼.̼ ̼G̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼a̼?̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼!̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼à̼!̼”̼?̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼“̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼é̼o̼”̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼N̼h̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼!̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼ỗ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ỗ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼V̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼B̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼ó̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ỗ̼ ̼đ̼ầ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ỡ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼“̼n̼g̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼”̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ỗ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼m̼.̼ ̼

 

Mẹ mò cua bắt ốc nát cả tay nuôi lớn 3 con, về già lại bị

K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼b̼ê̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼a̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼?̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼!̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ế̼!̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼Đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼M̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼í̼u̼ ̼r̼í̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼.̼.̼

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!