C̼h̼ê̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼.a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

C̼h̼ê̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼.a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ậ̼t̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼b̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼

̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼u̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

Chê nữ đồng nghiệp béo, vòng ba to, nam nhân viên bị đuổi việc - 1
̼C̼h̼ê̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼1̼
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼”̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ò̼ng̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼à̼m̼ ̼ý̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼,̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

 

Đừng biến mình trở nên "nhỏ bé" trong mắt đồng nghiệp

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼.̼ ̼

̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

11 'chiêu' đập tan cơn nóng giận - Ngôi sao

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼e̼-̼n̼u̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼p̼-̼b̼e̼o̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼-̼t̼o̼-̼n̼a̼m̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼b̼i̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼v̼i̼e̼c̼

C̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼”̼b̼ù̼a̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

 

Phim Thái "Yêu giùm cô chủ" lên sóng VN - Phim

̼L̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼

T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ớ̼m̼ ̼2̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼I̼I̼I̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼

̼C̼h̼ố̼n̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỡ̼ ̼n̼g̼ỡ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼é̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼ư̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼.̼

 

Sợ hãi khi bà chủ nhà gấp đôi tuổi ép "phục vụ", còn ngỏ lời yêu, đòi gắn bó cả đời

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ề̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼

R̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼…̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ợ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼í̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ầ̼n̼…̼

 

Phát hiện chồng ngoại tình và có con riêng, bố chồng đã làm điều này khiến

̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼7̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼ ̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼ê̼m̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼á̼y̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼ê̼u̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼…̼

̼M̼e̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼s̼à̼n̼h̼ ̼s̼ỏ̼i̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼.̼ ̼B̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼,̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

Ảo tưởng người khác thích mình có thể là dấu hiệu bệnh tâm thần

̼C̼ô̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼?̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼e̼n̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼c̼o̼-̼c̼h̼u̼-̼g̼i̼a̼u̼-̼c̼o̼-̼c̼o̼-̼d̼o̼n̼-̼v̼a̼-̼b̼u̼a̼-̼y̼e̼u̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼t̼-̼n̼g̼a̼-̼t̼r̼o̼i̼-̼c̼h̼a̼n̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼t̼r̼e̼

 

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!