C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼”̼:̼ ̼”̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ó̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼ ̼m̼ẹ̼”̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼”̼:̼ ̼”̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ó̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼ ̼m̼ẹ̼”̼

T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ả̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼í̼ ̼t̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ó̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼õ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼ ̼n̼h̼õ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẽ̼o̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼é̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ó̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼i̼ ̼h̼ú̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ó̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼í̼c̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼.̼ ̼

̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼a̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼D̼ă̼m̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼i̼.̼”̼

̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ậ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

hình ảnh
̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼y̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼”̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼ ̼”̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ạ̼”̼.̼
̼”̼A̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼ệ̼ ̼h̼ọ̼”̼.̼

̼N̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼:̼
̼“̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼l̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼a̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

 

Hầu hạ 4 mẹ con em chồng hộc mặt, tôi tung chiêu khiến mẹ chồng cấm cửa luôn con gái

̼N̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ợ̼m̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ỗ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼

̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼í̼ ̼t̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

R̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼”̼m̼ó̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ộ̼c̼

M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼P̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼K̼o̼m̼p̼a̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼G̼o̼w̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼u̼l̼a̼w̼e̼s̼i̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼.̼P̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼P̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼A̼.̼P̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼í̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼A̼.̼P̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼

Rúng động: Bé gái bị người thân móc mắt để làm lễ cầu tài lộc-2

̼R̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ộ̼c̼-̼1̼
̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼đ̼è̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼â̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼Đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼P̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼o̼é̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼e̼s̼u̼g̼i̼h̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼P̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼P̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼B̼a̼y̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼A̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼M̼í̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼P̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼

Bệnh nhi được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM cấp cứu. Ảnh: 2sao.vn

̼R̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ộ̼c̼-̼2̼
̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼

̼”̼T̼ừ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼P̼e̼s̼u̼g̼i̼h̼a̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼”̼,̼ ̼C̼o̼c̼o̼n̼u̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼G̼o̼w̼a̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼A̼.̼P̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼”̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼B̼â̼n̼ ̼B̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼0̼/̼0̼9̼,̼ ̼B̼â̼n̼ ̼B̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼C̼-̼M̼E̼R̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼â̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼

̼C̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼D̼e̼n̼n̼i̼s̼ ̼L̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼ ̼%̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼D̼e̼n̼n̼i̼s̼ ̼L̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼A̼F̼P̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼G̼u̼o̼ ̼B̼i̼n̼,̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼i̼n̼ ̼B̼i̼n̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼”̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼o̼ ̼B̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼â̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼G̼u̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

Cậu bé Guo Bin sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: China Daily

̼C̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼o̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.̼

̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼”̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼0̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼G̼u̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼3̼1̼/̼8̼.̼ ̼”̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

guobinbinschool-4116-1409805577.jpg

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼u̼o̼.̼ ̼X̼i̼n̼h̼u̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼J̼i̼a̼ ̼Y̼a̼d̼i̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼í̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

bin-6640-1386909214.jpg

̼G̼u̼o̼ ̼B̼i̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼3̼0̼/̼8̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Z̼h̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼i̼y̼i̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼M̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼h̼a̼n̼g̼.̼

̼E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Z̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼h̼a̼n̼g̼ ̼R̼u̼i̼h̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼G̼u̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

 

 

 

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!