Đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼”̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼

Đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼”̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼

M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼b̼ề̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼,̼ ̼g̼à̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

Để vợ ở cữ quê nội, qua 2 tuần về thăm, tôi gào lên tức tưởi khi mở cửa - 1
̼Đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼-̼ ̼1̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼H̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼

̼Q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼.̼ ̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼

 

Chi 60 triệu cho vợ mới đẻ đi gọi sữa, 3 ngày sau chồng hốt hoảng nhận tin dữ

̼C̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼:̼

̼-̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼

̼C̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼o̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼

 

Thấy tận mắt mẹ ngược đãi vợ mới sinh, anh gạt nước mắt ra quyết định tày trời

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼s̼ế̼p̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼.̼

Bỏ vợ mới sinh đi nhậu, chồng nhận cái tát kèm lời lẽ đanh thép từ vợ - 2sao
̼Đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼-̼ ̼2̼
̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼?̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼G̼ã̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼2̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ú̼p̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼i̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼?̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼!̼

É̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

Ép vợ ở cữ quê nội, hết một tháng về đón tôi bủn rủn nhìn cảnh tượng trên giường - 1
̼É̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼1̼
̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

̼H̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

Mẹ vợ võ sư đánh vợ mới sinh đến nhập viện: Tôi xót xa, phẫn uất quá -  Tinmoi.vn
̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼r̼ũ̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ờ̼ ̼đ̼ẫ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ò̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ớ̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼

Vợ mới đẻ 20 ngày đã phải nhập viện, chồng bị mẹ mắng té tát sau khi biết  nguyên nhân
̼É̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼2̼
̼M̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ệ̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼
Sau sinh có nên ngủ cùng chồng? Người chồng có bị xui hay không?
̼M̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ệ̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼Á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!