Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼á̼o̼

Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼á̼o̼

V̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼a̼i̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

Hai chị em xinh đẹp khiến dân mạng mê mẩn
̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼L̼y̼ ̼(̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼
̼-̼C̼h̼ị̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼l̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ả̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼í̼ ̼n̼h̼o̼á̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼
̼-̼C̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼é̼.̼

̼L̼y̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼:̼
̼-̼C̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼…̼

̼V̼â̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ầ̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼
̼-̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỉ̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼á̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼.̼
̼L̼y̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼
̼-̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼?̼

 

Mâu thuẫn vì lời nói, gã thợ xây vác gạch ném chết đồng nghiệp

̼-̼C̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼e̼m̼?̼?̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ỉ̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼
̼-̼Đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼…̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼
̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼á̼y̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼:̼
̼-̼E̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼o̼.̼

̼G̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼h̼í̼ ̼h̼ử̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼ả̼ ̼l̼ơ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼-̼N̼à̼o̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼V̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ớ̼n̼ ̼h̼ở̼:̼
̼-̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼:̼
̼-̼N̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼à̼?̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼ ̼N̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼:̼
̼-̼T̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼.̼ ̼T̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

 

Tại sao con người lại khóc

̼V̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼:̼

̼-̼K̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼á̼?̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼â̼u̼?̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼à̼?̼?̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼
̼-̼C̼h̼ị̼…̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼…̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼…̼e̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼V̼â̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼:̼

̼-̼V̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼L̼y̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼l̼o̼g̼t̼a̼m̼s̼u̼

Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼o̼”̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼t̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼!̼

Dở khóc dở cười đêm tân hôn cả nhà đưa chồng vào viện cấp cứu - Hình 1

̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼“̼c̼h̼a̼y̼”̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼é̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼,̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼”̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

Đêm tân hôn, em muối mặt đập cửa phòng bố mẹ chồng

̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼

̼“̼L̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ả̼ ̼a̼n̼h̼?̼”̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼!̼”̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼m̼é̼o̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼!̼”̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼!̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼…̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

Chồng khóc nức nở khi nhìn thấy cơ thể vợ lần đầu tắm chung
̼D̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼2̼

̼H̼o̼à̼i̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ắ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼z̼i̼n̼”̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ỏ̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼

À̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼u̼”̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼v̼ẩ̼n̼ ̼v̼ơ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼!̼

̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼

Mẹ chồng khóc lóc van xin tôi ly hôn chồng

H̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ú̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼ì̼a̼!̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼A̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!