Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼s̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼”̼

Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼s̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼”̼

K̼h̼i̼ ̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ẩ̼y̼ ̼b̼ẩ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼

 

hình ảnh

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

 

Re vo tam hut ty dong vi che bo vo dau om

̼G̼u̼c̼ ̼n̼g̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼t̼ ̼h̼i̼e̼n̼ ̼n̼u̼a̼ ̼d̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼v̼e̼ ̼o̼m̼ ̼v̼o̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼ ̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ầ̼m̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ả̼o̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼ấ̼y̼.̼

 

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo

̼G̼u̼c̼ ̼n̼g̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼t̼ ̼h̼i̼e̼n̼ ̼n̼u̼a̼ ̼d̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼v̼e̼ ̼o̼m̼ ̼v̼o̼-̼H̼i̼n̼h̼-̼2̼
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼ ̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼u̼ỵ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼y̼?̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼t̼v̼n̼.̼v̼n̼

N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼v̼á̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ấ̼y̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼o̼w̼n̼,̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼T̼h̼a̼i̼n̼e̼w̼s̼.̼e̼a̼s̼y̼b̼r̼a̼n̼c̼h̼e̼s̼

̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ở̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼:̼

̼“̼ ̼A̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼í̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼

hình ảnh
̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ọ̼t̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼:̼
̼“̼L̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼à̼,̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼“̼M̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼í̼t̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼:̼

̼“̼T̼r̼ố̼n̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

hình ảnh

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼u̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼

̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!