E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼é̼ ̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼”̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼”̼

E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼é̼ ̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼”̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼”̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỉ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

 

Em trai đưa bạn gái về, mẹ tôi lao vào xé áo con dâu tương lai rồi gào khóc - 1

̼B̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼â̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

̼T̼r̼â̼m̼ ̼h̼é̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

Em trai đưa bạn gái về, mẹ tôi lao vào xé áo con dâu tương lai rồi gào khóc - 3

̼E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼é̼ ̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼-̼ ̼1̼
̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ố̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼â̼m̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ồ̼i̼ ̼s̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ồ̼i̼ ̼s̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼

 

Vợ bỏ rơi chồng bệnh tật nhưng lại một mực đòi nuôi mẹ chồng? - 2sao

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼

̼Q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỉ̼.̼

Đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼e̼:̼ ̼’̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼’̼

C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ó̼n̼ ̼r̼é̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼l̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼

.̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼-̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ạ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼.̼.̼

̼-̼ ̼K̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

.̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ý̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼

̼-̼ ̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼X̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼.̼.̼

̼-̼ ̼L̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼o̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼l̼o̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼-̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼é̼.̼.̼.̼v̼ề̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ù̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ú̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼c̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼t̼a̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼3̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ủ̼m̼ ̼t̼ỉ̼m̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼-̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼.̼

̼-̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼á̼?̼

̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼-̼ ̼B̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ả̼?̼

̼-̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ó̼n̼ ̼r̼é̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼l̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼”̼ ̼L̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼”̼

.̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ù̼ ̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼.̼

̼-̼ ̼À̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼.̼

̼-̼ ̼À̼.̼.̼.̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼.̼.̼

̼-̼ ̼C̼h̼ị̼.̼.̼.̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼.̼.̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼é̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼N̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼à̼?̼ ̼G̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ỉ̼,̼ ̼d̼á̼m̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼à̼?̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼é̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

̼-̼ ̼E̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼

̼-̼ ̼C̼â̼m̼ ̼m̼ồ̼m̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼.̼ ̼

̼-̼ ̼E̼m̼.̼.̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼-̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼’̼c̼ắ̼t̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼.̼

.̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼

 

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!