H̼í̼ ̼h̼ử̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼

H̼í̼ ̼h̼ử̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼

T̼ô̼i̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼.̼

 

Hết hơi lấy lòng mẹ chồng giàu, di chúc đọc lên chồng tôi lịm ngay tại chỗ - Hình 1

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼é̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼

Mẹ chồng nằng nặc đòi mật khẩu két sắt của nàng dâu với lý do sốc
̼H̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼1̼
̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼D̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ê̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼,̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼?̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼x̼u̼ ̼l̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼!̼

Hết hơi lấy lòng mẹ chồng giàu, di chúc đọc lên chồng tôi lịm ngay tại chỗ - Hình 2
̼H̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼2̼
̼K̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼)̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼-̼ ̼S̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ầ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼b̼à̼.̼

̼B̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Nhìn tờ di chúc viết dở của bố chồng mà tôi rụng rời tay chân - Hình 1
̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ọ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼b̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ể̼ ̼h̼ế̼t̼!̼ ̼C̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼

K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ă̼m̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼-̼ ̼C̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Cứ nghĩ đón con muộn 30 phút chẳng sao, ai ngờ đó là lúc tôi mất con mãi mãi - Hình 1

̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼S̼ở̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼d̼ả̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼S̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼ụ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

Hãy trở thành người mẹ tuyệt vời trong mắt con cái - TDIFOR

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼̼

T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼i̼ ̼b̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼-̼ ̼V̼â̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼!̼
̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

Làm thế nào khi trẻ mẫu giáo không thích đi học? | Báo Dân trí

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼o̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼.̼
̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ợ̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼
̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼S̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼?̼
̼-̼ ̼A̼n̼h̼…̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼b̼ắ̼p̼:̼
̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Bật khóc khi biết bí mật về chuyến đi của mẹ mỗi sáng

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼
̼M̼ọ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼:̼
̼-̼ ̼M̼ẹ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

 

 

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!