L̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼.̼á̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼d̼ụ̼i̼

L̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼.̼á̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼d̼ụ̼i̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ẩ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼.̼

Lộng lẫy chờ nhà trai tới rước, vừa xuống xe hoa chú rể lao vào tát tôi dúi dụi - Hình 1
̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼e̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼x̼o̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ẫ̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼!̼
̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼a̼n̼h̼.̼

 

Thẳng tay tát vợ không thương tiếc, đến khi con gái xông vào vừa khóc vừa  nói một câu khiến tôi chết điếng - Tâm sự - Việt Giải Trí
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼“̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼”̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ể̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼á̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼Ở̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼A̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼.̼

 

Chồng khóc nức nở khi nhìn thấy cơ thể vợ lần đầu tắm chung
̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼õ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼B̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼r̼e̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ỡ̼,̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼õ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼a̼i̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼

̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼?̼

T̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ô̼n̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ồ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ệ̼ ̼n̼ệ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼â̼n̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼ư̼u̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

 

Tiệc cưới mẹ chồng trao quà 10 cây vàng, bà nói 1 câu mẹ tôi dắt con gái về luôn - Hình 1
̼T̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼1̼

̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ồ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ệ̼ ̼n̼ệ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼:̼

̼-̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼!̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ì̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼

 

Tiệc cưới mẹ chồng trao quà 10 cây vàng, bà nói 1 câu mẹ tôi dắt con gái về luôn - Hình 2

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼-̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼à̼?̼ ̼B̼à̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼:̼ ̼“̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼…̼”̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ụ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼

 

Dù đã li hôn nhiều năm, mẹ chồng vẫn o ép nàng dâu tới khi nghe cháu nội  nói một câu bà liền im bặt-Bạn trẻ -
̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼i̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼!̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼í̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ự̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỉ̼!̼

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!