N̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼

N̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ỗ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼b̼è̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

hình ảnh
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼
̼
̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼6̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼.̼

hình ảnh
̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼T̼T̼O̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼6̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼.̼

̼D̼.̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼2̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

hình ảnh
̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

̼M̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼:̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ẹ̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ũ̼ ̼p̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

hình ảnh
̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼o̼g̼i̼a̼o̼t̼h̼o̼n̼g̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼6̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼4̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼0̼m̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ã̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼.̼

hình ảnh
̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼N̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼,̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼L̼a̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼3̼/̼6̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼‘̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼’̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

hình ảnh

C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

C̼h̼ê̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼.a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ậ̼t̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼b̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼

̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼u̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

Chê nữ đồng nghiệp béo, vòng ba to, nam nhân viên bị đuổi việc - 1
̼C̼h̼ê̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼1̼
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼”̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ò̼ng̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼à̼m̼ ̼ý̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼,̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

Đừng biến mình trở nên "nhỏ bé" trong mắt đồng nghiệp

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼.̼ ̼

̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

11 'chiêu' đập tan cơn nóng giận - Ngôi sao

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼e̼-̼n̼u̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼p̼-̼b̼e̼o̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼-̼t̼o̼-̼n̼a̼m̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼b̼i̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼v̼i̼e̼c̼

 

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!