N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼h̼.̼i̼.̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼6̼0̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼

N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼h̼.̼i̼.̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼6̼0̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼

G̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼é̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼R̼T̼-̼P̼C̼R̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼.̼Đ̼.̼T̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼3̼8̼ ̼đ̼ộ̼ ̼C̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼R̼T̼-̼P̼C̼R̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼.̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼V̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼D̼-̼5̼4̼3̼.̼7̼4̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼6̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼1̼3̼/̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼(̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼5̼5̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼p̼h̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼

̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼à̼ ̼T̼h̼r̼i̼v̼i̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼4̼6̼ ̼F̼0̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼9̼7̼)̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼R̼i̼ề̼n̼g̼ ̼(̼9̼3̼)̼,̼ ̼G̼ò̼ ̼Q̼u̼a̼o̼ ̼(̼7̼8̼)̼,̼ ̼T̼P̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼ ̼(̼7̼2̼)̼…̼

Nguồn: https://2sao.vn/tai-xe-nhiem-c.o.v.i.d19-di-giao-hang-cho-hon-60-bach-hoa-xanh-n-273645.html

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼.̼h̼.̼ê̼’̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼.̼h̼.̼ê̼’̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼

̼(̼N̼L̼Đ̼O̼)̼ ̼-̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼1̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼6̼-̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼8̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼6̼4̼C̼ ̼–̼ ̼0̼7̼7̼.̼8̼4̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼-̼8̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼)̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼13̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

Điều tra, làm rõ vụ xe tải chở 46 thi hài từ TP HCM về Bến Tre hỏa táng

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼-̼8̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼-̼8̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼1̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼

̼(̼N̼L̼Đ̼O̼)̼ ̼-̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼”̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼”̼,̼ ̼

B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼8̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼.̼T̼â̼n̼)̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼b̼a̼n̼-̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼

c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼7̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼4̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼;̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼ ̼

̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼.̼T̼â̼n̼)̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ạ̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼”̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼8̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼ .̼v̼ n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼b̼o̼-̼t̼u̼-̼l̼e̼n̼h̼-̼t̼p̼-̼h̼c̼m̼-̼n̼o̼i̼-̼v̼e̼-̼t̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼n̼-̼x̼e̼-̼t̼a̼i̼-̼c̼h̼o̼-̼4̼6̼-̼t̼h̼i̼-̼h̼a̼i̼-̼t̼u̼-̼t̼p̼-̼v̼e̼-̼b̼e̼n̼-̼t̼r̼e̼-̼h̼o̼a̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼8̼1̼7̼0̼7̼5̼4̼3̼8̼9̼7̼5̼.̼h̼t̼m̼

Facebook Comments Box
Ngân

Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!