C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼é̼.̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼5̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼é̼.̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼5̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ả̼o̼ ̼r̼ả̼o̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼p̼t̼o̼p̼,̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼Á̼.m̼ ̼ả̼.n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼ ̼q̼u̼ắ̼p̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼

̼E̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.ộ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼.ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼.h̼á̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼)̼,̼ ̼

c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼K̼.̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼.i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ọ̼.a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼.i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼5̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼.m̼ ̼ả̼.n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼x̼.ó̼t̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼v̼.ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼l̼a̼p̼t̼o̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼g̼a̼s̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼E̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼.̼ ̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼o̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼.ổ̼ ̼p̼i̼n̼ ̼l̼a̼p̼t̼o̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼i̼n̼ ̼l̼a̼p̼t̼o̼p̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼”̼

̼”̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼”̼

̼”̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼.ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼.ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼à̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼”̼

 

̼”̼D̼ù̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ặ̼m̼.̼ ̼Â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼.ạ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼”̼

̼”̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼”̼

̼”̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼”̼

̼”̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ỉ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼”̼

 

̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼”̼ ̼ ̼

̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ớ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼?̼”̼

̼”̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼é̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼o̼g̼i̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼?̼”̼

̼”̼L̼ã̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼o̼ạ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼O̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼”̼

̼”̼C̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼”̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼d̼.ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼”̼

̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼u̼ế̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼”̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼5̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼p̼h̼í̼a̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼.ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỗ̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼N̼E̼,̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼.̼.̼.̼

Facebook Comments Box
Ngân

Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!