S̼a̼u̼ ̼ᴆ̼ê̼ᴍ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼т̼г̼ɑ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

S̼a̼u̼ ̼ᴆ̼ê̼ᴍ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼т̼г̼ɑ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

“̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼!̼”̼.̼ ̼–̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼-̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼e̼m̼!̼

Sau đêm đầu tiên trao thân, bạn gái để lại cho tôi 200 triệu rồi bỏ đi biệt tích - Hình 2

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼1̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼…̼

̼S̼ố̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼“̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼m̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼è̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼ ̼r̼ú̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼g̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼o̼n̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼h̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼e̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼!̼”̼.̼

Trao thân xong, bạn gái để lại 200 triệu rồi mất hút - 1

̼S̼ố̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ư̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼.̼

̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼

Sau đêm đầu tiên trao thân, bạn gái để lại cho tôi 200 triệu rồi bỏ đi biệt tích - Hình 1

̼-̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼–̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼-̼ ̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼–̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼.̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼a̼f̼é̼ ̼k̼i̼a̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ợ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼a̼f̼é̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼1̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ẽ̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼.̼

 

Truyện ngắn: Lòng dạ gái ế và mưu kế đàn bà... (Phần cuối) - 2

̼-̼ ̼V̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ư̼?̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼ề̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼-̼ ̼V̼â̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼é̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼-̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼V̼â̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Q̼ú̼a̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Truyện ngắn: Lòng dạ gái ế và mưu kế đàn bà... (Phần cuối) - 4

̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼é̼p̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼l̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Ở̼ ̼c̼ữ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼l̼ạ̼.̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼.̼g̼ ̼l̼ư̼n̼.̼g̼”̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ị̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

 

Nghe vợ mới bỏ mẹ ra ở riêng, quay về tôi nghẹn đắng thấy vợ cũ và căn nhà mới - 1

̼V̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ị̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẩ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

 

Nghe vợ mới bỏ mẹ ra ở riêng, quay về tôi nghẹn đắng thấy vợ cũ và căn nhà mới - 2

̼V̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Hí hửng khoe lương 50 triệu với mẹ người yêu, bác nói thẳng: “Không thể chấp nhận cô làm dâu!” - 3

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼è̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ễ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ó̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Hí hửng khoe lương 50 triệu với mẹ người yêu, bác nói thẳng: “Không thể chấp nhận cô làm dâu!” - 1

̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ợ̼!̼

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!