S̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼s̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼

 

Sau đêm tân hôn chồng đột nhiên bị điếc, tôi điêu đứng phát hiện bí mật phía sau - 1

̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼đ̼ắ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ẽ̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

Bắc Giang: Khuyến cáo địa phương có dịch cấp độ 3 và 4 không tổ chức đám cưới |=> Đăng trên báo Bắc Giang
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼-̼ ̼1̼
̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ẽ̼o̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼í̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼á̼y̼ ̼n̼g̼o̼á̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

 

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼

̼Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼?̼

̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼”̼C̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼u̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼


̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼-̼ ̼3̼
̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

Gật đầu lấy chồng câm để bố mẹ vừa lòng, ngờ đâu về làm dâu, bao điều bất ngờ cứ lần lượt kéo tới

̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼á̼y̼ ̼n̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ậ̼m̼ ̼ừ̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ê̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

H̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼h̼ù̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼t̼é̼p̼ ̼r̼a̼n̼g̼:̼”̼T̼ô̼m̼ ̼t̼é̼p̼”̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼

T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Chị em dâu và “nguyên tắc 3B” | Hôn nhân - Gia đình | BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ - CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP HÀ NỘI

̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼V̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼,̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼è̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼è̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼á̼o̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼l̼o̼é̼t̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼r̼ậ̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼.̼

Hì hục nấu cơm cả buổi đến bữa ăn mẹ chồng phần em dâu 2 con tôm hùm, còn đưa tôi đĩa tép rang - Hình 1

̼H̼ô̼m̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼h̼ù̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼B̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼!̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼á̼n̼.̼

̼Về̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼é̼ ̼t̼á̼t̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼o̼i̼ ̼ả̼,̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼N̼ấ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼

̼Đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼o̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼h̼ù̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼:̼ ̼”̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼l̼á̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼B̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼í̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼n̼h̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼”̼.̼

Giải quyết mâu thuẫn với em chồng: Chuyện tưởng khó mà dễ

̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼h̼ù̼m̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼è̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼t̼é̼p̼ ̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼é̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼í̼t̼.̼ ̼T̼ô̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼é̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼!̼”̼ ̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼é̼p̼ ̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼ứ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼…̼

̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼…̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼h̼ù̼m̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼!̼

 

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!