T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ặ̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼”̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ặ̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼”̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

P̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼”̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼n̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼.̼

 

Làm sao gánh được giang san nhà chồng?

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ả̼ ̼“̼b̼à̼i̼ ̼c̼a̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼“̼h̼ắ̼c̼ ̼á̼m̼”̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

Thấy em dâu ngồi gặm móng giò trước cửa nhà, tôi lại gần thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng - Hình 1
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ặ̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼1̼
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

̼C̼h̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼5̼0̼/̼5̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼”̼ ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼x̼ỉ̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼ú̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼í̼c̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼V̼â̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼ạ̼”̼ ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼.̼

Thấy em dâu ngồi gặm móng giò trước cửa nhà, tôi lại gần thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng - Hình 2
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ặ̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼2̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼í̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼.̼ ̼

N̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ặ̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼:̼ ̼“̼Q̼u̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ỉ̼”̼ ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼â̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼

G̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼à̼n̼h̼…̼

 

Ép anh chồng bán nhà trả nợ, tôi được cả nhà chồng ca ngợi

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼m̼ ̼d̼ở̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼…̼

V̼ợ̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼”̼t̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼

2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

4 kiểu vợ chồng khó mà bỏ nhau nhất - Báo Giáo dục và Thời đại Online

̼Ơ̼…̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼à̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼D̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼o̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼

Mơ thấy vợ chồng cãi nhau là điềm báo gì? Có xấu không?

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼.̼

̼D̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼b̼è̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼-̼ ̼E̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼?̼?̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼à̼.̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼
̼-̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼?̼?̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼s̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼á̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼

Muốn bé ngủ ngon ngày nắng, hãy đặt một chậu nước đá vào phòng. Vì sao? - Làm cha mẹ

̼Q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼?̼?̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼.̼
̼-̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼
̼-̼ ̼H̼ả̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼
̼-̼ ̼À̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

M̼à̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼:̼

̼-̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼-̼ ̼H̼a̼h̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Trong hôn nhân, vợ chồng không có được 4 điều này, rất khó để đi cùng

̼-̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ã̼o̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼-̼ ̼H̼a̼h̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ị̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼U̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼–̼ ̼1̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼l̼o̼g̼t̼a̼m̼s̼u̼

 

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!