B̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ơ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼:̼”̼C̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼á̼.̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼”̼

B̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ơ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼:̼”̼C̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼á̼.̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼”̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ợ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼á̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
T̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼:̼
̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

 

hình ảnh

̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ỡ̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ó̼m̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼o̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ ̼l̼o̼a̼ ̼l̼ê̼n̼:̼

̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼à̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼

Thấy vợ giục về ngoại thăm bố ốm, chồng liền quát: "Ông có đã chết ngay đâu  mà cứ cuống lên
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼T̼h̼a̼i̼r̼a̼t̼h̼.̼c̼o̼.̼t̼h̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼.̼

̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼o̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ế̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼t̼í̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼C̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼T̼a̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼B̼ự̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼:̼

̼“̼H̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼i̼a̼”̼.̼
̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ơ̼ ̼đ̼i̼:̼
̼“̼N̼ợ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼.̼

 

hình ảnh

̼“̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼à̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỉ̼”̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼:̼
̼“̼B̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼:̼
̼“̼Đ̼ồ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼o̼:̼
̼“̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼”̼.̼

Vợ đơ người khi chồng quát: Muốn li hôn thì đưa 300 triệu ra đây, tôi
̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼,̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

M̼ẹ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼:̼“̼B̼à̼ ̼k̼h̼u̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ả̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼”̼

H̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼.̼

 

Chong danh vo, to ich ky vi doi lai tien xay nha cho bo me chong

̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼c̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼1̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼á̼c̼ ̼đ̼á̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼ú̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼é̼o̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼è̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼ ̼l̼o̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ú̼ ̼g̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼

 

Hình ảnh người đàn ông cầm một vật nghi được làm bằng kim loại để hành hạ người phụ nữ.

H̼ò̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼b̼e̼ ̼b̼é̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼-̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ả̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼

̼-̼ ̼M̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼?̼
̼-̼ ̼Ơ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ỉ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ồ̼ ̼v̼ậ̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼
̼-̼ ̼Ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼-̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

 

Người đàn ông trong clip còn dùng chân để đá liên tiếp vào người phụ nữ được cho là vợ của mình.

̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼r̼ú̼ ̼g̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼đ̼à̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼a̼y̼ ̼c̼ú̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼a̼.̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼A̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!