Đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼s̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼

Đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼s̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼

A̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ỏ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

 

Đàn ông ích kỷ thì chỉ nên sống một mình | Báo Dân trí

̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼á̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼q̼u̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼-̼E̼m̼.̼.̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼?̼?̼
̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼:̼
̼-̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼

̼A̼n̼h̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼:̼
̼-̼E̼m̼.̼.̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼
̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼
̼-̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

 

Sắp kết hôn, cần biết 5 quy định tổ chức đám cưới này

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼:̼
̼-̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼?̼
̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼:̼

̼-̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼?̼?̼

̼-̼T̼ô̼i̼.̼.̼t̼ô̼i̼.̼.̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼
̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼:̼

̼-̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼?̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼1̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼:̼
̼-̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼?̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼.̼.̼

 

Nam sinh lớp 9 bỏ xe đạp trên cầu, nhảy xuống sông tự tử - Báo Người lao động

̼-̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼?̼?̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼á̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼:̼
̼-̼G̼i̼ờ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼

 

park hyungsik pics on Twitter: "hyungsik cries..... i cry https://t.co/U6oS5TwsfW" / Twitter

̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼
̼-̼C̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼?̼

Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ .Ai̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼

C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼”̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼h̼à̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼E̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼ộ̼p̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼á̼o̼ ̼x̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼D̼ù̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ỗ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼M̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ò̼m̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼c̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼b̼ổ̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼V̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼T̼h̼í̼m̼ ̼Q̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼r̼a̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼E̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ầ̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼G̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼N̼e̼t̼ ̼-̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ỗ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼á̼n̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼”̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼ ̼u̼m̼ ̼x̼ù̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼E̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỉ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼c̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼:̼ ̼”̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ạ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼h̼i̼m̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼d̼à̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

̼(̼b̼i̼n̼h̼m̼i̼n̼h̼.̼.̼.̼@̼g̼m̼a̼i̼l̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼G̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼.̼n̼e̼t̼

 

 

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!