T̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼1̼5̼0̼t̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼:̼ ̼Đ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼V̼N̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼

T̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼1̼5̼0̼t̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼:̼ ̼Đ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼V̼N̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼

Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼

̼H̼ẳ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ 

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼“̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼…̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼!̼”̼.̼ ̼

hình ảnh
̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼i̼n̼)̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼

hình ảnh
̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼)̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼“̼t̼h̼ả̼ ̼t̼i̼m̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼L̼u̼a̼n̼d̼a̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼.̼ ̼

hình ảnh
̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼i̼n̼)̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

 

hình ảnh

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼m̼à̼u̼ ̼d̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼“̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼…̼,̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼.̼

̼M̼ù̼i̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼r̼é̼o̼ ̼r̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼a̼d̼i̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼.̼.̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼à̼ ̼L̼à̼m̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼N̼à̼ ̼P̼h̼ặ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼)̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼.̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼à̼ ̼L̼à̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ũ̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

M̼ù̼i̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼r̼é̼o̼ ̼r̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼a̼d̼i̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼.̼.̼

̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼…̼,̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼.̼

̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼:̼ ̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼1̼3̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼

M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼Ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼ẻ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼.̼

̼G̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼.̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼b̼ổ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ạ̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼h̼.̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼i̼.̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼.̼ộ̼t̼ ̼n̼.̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼.̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼D̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼.̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼

M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼.̼ã̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼”̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼.̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼.̼ã̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼t̼ễ̼.̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼.̼ã̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼…̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ứ̼a̼ ̼r̼a̼.̼

2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼.̼ã̼y̼ ̼x̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼N̼à̼ ̼P̼h̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼.̼à̼i̼ ̼L̼.̼o̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼”̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼.̼ã̼y̼ ̼x̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼.̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼

H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼.̼

Đọc thêm: L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼.̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼.̼ự̼ ̼đ̼.̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼

 

̼B̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼”̼v̼ợ̼ ̼t̼é̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼.̼n̼ ̼t̼á̼.̼n̼g̼.̼ ̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼T̼r̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼T̼r̼i̼)̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼-̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ơ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼.̼í̼c̼h̼ ̼m̼.̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼.̼

B̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼B̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼.̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼…̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼”̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼s̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ậ̼.̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼B̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼.̼á̼m̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

B̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼”̼v̼ợ̼ ̼t̼é̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼.̼n̼ ̼t̼á̼.̼n̼g̼.̼ ̼

̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼Ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ ̼Ú̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Ú̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼D̼a̼n̼t̼r̼i̼

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!