X̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼é̼p̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼

X̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼é̼p̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼

B̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

 

Xin phép về quê chịu tang cha, bố chồng không một lời chia buồn còn ép con dâu làm chuyện mất mặt-1

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼u̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼M̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼.̼

 

Chồng mất vừa 49 ngày, chị dâu đi thêm bước nữa làm cả nhà chồng khinh bỉ khiến chị phải đưa ra tờ di chúc

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ặ̼n̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ố̼m̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼t̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼v̼â̼n̼g̼,̼ ̼d̼ạ̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼s̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼ế̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼t̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼?̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼ạ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ạ̼”̼.̼

Trong đám tang bố tôi, chồng có hành động đáng hận bị cả họ hàng nhà tôi đuổi đi | Tin tức Online

̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼:̼ ̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼à̼n̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼á̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ỏ̼i̼ ̼”̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ỗ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼?̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼”̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼

Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼A̼.̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼m̼é̼o̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼
̼C̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼8̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼N̼.̼D̼.̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼)̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼
̼A̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼N̼.̼T̼.̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

Tin nhanh - Chàng trai bay từ Nhật về làm đám cưới với cô gái mất vì tai nạn giao thông (Hình 3).

̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼A̼.̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼.̼

̼B̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼”̼H̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼D̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼.̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼.̼.̼.̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼D̼.̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼“̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼N̼.̼D̼.̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼”̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

Tin nhanh - Chàng trai bay từ Nhật về làm đám cưới với cô gái mất vì tai nạn giao thông (Hình 4).
̼T̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼é̼o̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ù̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼“̼A̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼…̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼:̼ ̼“̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

Tin nhanh - Chàng trai bay từ Nhật về làm đám cưới với cô gái mất vì tai nạn giao thông (Hình 6).
̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼
̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼h̼á̼t̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼…̼”̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼”̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼

̼“̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼à̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼.̼

Tin nhanh - Chàng trai bay từ Nhật về làm đám cưới với cô gái mất vì tai nạn giao thông (Hình 2).
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼“̼T̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

 

 

Facebook Comments Box
Luu Huyen

Luu Huyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!